Občanské právo

V oblasti občanského práva nejčastěji zajišťujeme:

 • komplexní právní servis při prodeji/koupi, darování, směně, výpůjčce, nájmu věcí movitých i nemovitých
 • vyhotovení či revizi smluv o dílo ať již s hmotným nebo nehmotným předmětem díla
 • právní poradenství a právní zastoupení v oblasti dědictví
 • vymáhání pohledávek
 • nároky z odpovědnosti za vady
 • nároky z odpovědnosti za škodu či nemajetkovou újmu
 • právní poradenství v oblasti práva bytového (společenství vlastníků jednotek, nájem družstevního bytu, převody členských práv a povinností)
 • právní poradenství a právní zastoupení v oblasti práva spotřebitelského

Obchodní právo

Zastupujeme podnikatele z řad osob fyzických i právnických. Poskytujeme právní služby jednorázového charakteru (nejčastěji ve formě právní analýzy či vyhotovení nebo revize určité smlouvy) jakož i právní služby charakteru dlouhodobého (dlouhodobé právní zastoupení klienta – podnikatele spočívající v participaci na všech právně relevantních úkonech jeho podnikatelské činnosti). Dlouhodobá spolupráce klienta-podnikatele s advokátní kanceláří zajišťuje klientovi maximální bezpečí při jeho podnikatelských aktivitách a významně přispívá k minimalizaci rizik vyplývajících z podnikatelské činnosti. V rámci obchodního práva se nejčastěji věnujeme:

 • vyhotovení dokumentace související se založením, vznikem a změnami v obchodních korporacích
 • zajišťování průběhu valných hromad a jejich organizace
 • vyhotovení či revizím nejrůznějších obchodních smluv, typicky smlouvy kupní, o dílo, nájemní atd.
 • vymáhání pohledávek z obchodního styku
 • prodeji/koupi závodu
 • nárokům z odpovědnosti za vady
 • povinnosti k náhradě škody
 • zastupování v řízení před soudy všech stupňů
 • právnímu poradenství v souvislosti s otázkami bytových družstvech

Pracovní právo

Poskytujeme právní služby jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům, a to jak ve formě právního poradenství (analýza vzniklé situace a doporučení vhodného řešení), tak ve formě vyhotovení či revize příslušné dokumentace. Samozřejmostí je zastupování klienta v řízení před soudem. V oblasti pracovního práva se nejčastěji zabýváme:

 • dokumentací související se vznikem a ukončením pracovního poměru (pracovní smlouva, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru atd.)
 • spory a nároky vyplývajícími z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • spory ohledně nevyplacených odměn za vykonanou práci včetně příplatků za práci přesčas
 • nároky zaměstnance na náhradu nemajetkové újmy vzniklé v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání
 • nároky zaměstnavatele na náhradu škody proti zaměstnanci (typicky schodek na svěřených hodnotách)

Trestní právo

Trestní právo považujeme se nedílnou a významnou součást advokacie. V dané oblasti poskytujeme právní služby osobám, proti nimž je trestní řízení vedeno, jakož i osobám poškozeným trestným činem. Samozřejmostí jsou i právní analýzy klientem zamýšleného jednání s cílem zajistit, že realizací záměrů klienta nemůže dojít a nedojde k porušení práv a oprávněných zájmů chráněných trestním právem. Nejčastěji se v oblasti trestního práva věnujeme:

 • obhajobě ve kterékoliv fázi trestního řízení – a to i jako ex offo
 • právní pomoci osobám poskytujícím podání vysvětlení orgánům Policie ČR
 • zastupování poškozeného v trestním řízení včetně uplatnění nároku na náhradu škody či nemajetkové újmy způsobené trestným činem
 • sepisu trestních oznámení

Správní právo

Jedná se o oblast práva zahrnující v sobě rozmanité právní obory, z nichž nejčastěji v naší praxi řešíme:

 • přestupkové právo – typicky obhajoba v řízení o přestupku
 • katastrální právo – právní zastoupení v řízení před příslušným katastrálním úřadem v řízení o vklad práva k nemovitosti (vlastnické právo, služebnost, nájem, právo stavby, zástavní právo atd.)
 • správní soudnictví – právní zastoupení v řízení před soudy ve správním soudnictví – obrana proti rozhodnutí orgánů veřejné správy (např. finanční úřad, celní úřad atd.), jakož i ochrana před nezákonným zásahem, pokynem či donucením orgánů veřejné správy
 • stavební právo – právní zastoupení klienta ve stavebním řízení
 • daňové právo – právní poradenství a právní zastoupení v řízení před příslušnými orgány finanční správy

Exekuční právo

Dlouhodobě spolupracujeme s Exekutorským úřadem Beroun, Mgr. Pavel Dolanský. Máme zajištěn dálkový přístup do elektronických spisů týkající se klientů naší advokátní kanceláře, a proto můžeme bez časových prodlev a bez cestovních nákladů vždy zjisti aktuální stav daného exekučního řízení. Právní služby poskytujeme jak věřitelům, tak samozřejmě i dlužníkům. Nejčastěji v oblasti exekučního práva řešíme:

 • návrhy na pověření exekutora provedením exekuce
 • návrhy na odklad a zastavení exekuce
 • návrhy na vyloučení věci z exekuce

Insolvenční právo

Právní služby poskytujeme jak věřitelům, tak dlužníkům – úpadcům či potenciálním úpadcům. Nejčastěji v oblasti insolvenčního práva zajišťujeme:

 • vyhotovení insolvenčního návrhu
 • vyhotovení přihlášky pohledávky věřitele do insolvenčního řízení
 • právní zastoupení v průběhu celého insolvenčního řízení
 • právní zastoupení v incidenčních sporech (typicky ve sporu o vyloučení věcí z podstaty a spory o určení pravosti, pořadí či výše pohledávky)

Odškodňovací řízení proti státu

Uplatňujeme a vymáháme nároky klientů na náhradu škody proti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, vazbou, trestem nebo nesprávným úředním postupem. V praxi se bohužel tento typ případů v posledních letech množí, když soudy nerespektováním judikatury zejména Ústavního soudu ČR vydávají nezákonná rozhodnutí, která jsou posléze rušena a v důsledku toho je zároveň porušováno i právo klienta na přiměřenou délku soudního řízení. Nejčastěji se v této oblasti věnujeme:

 • právní analýze kauzy z pohledu splnění podmínek pro vznik nároku na náhradu škody proti státu dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) – v případě že jsme klienta zastupovali v kauze jako takové, automaticky jej upozorníme, pokud máme za to, že mu nárok podle označeného zákona vznikl
 • právnímu zastoupení při uplatnění nároku na náhradu škodu v řízení před příslušným správním orgánem a následně v řízení před soudem

Rodinné právo

Jedná se o oblast práva, v níž je potřeba postupovat nanejvýš citlivě, ať již s ohledem na zájmy nezletilých dětí, tak i s ohledem na napjaté a rozjitřené vztahy mezi jednotlivými rodinnými příslušníky. Primární snahou je proto motivovat klienty ke smírnému vyřešení věci, neboť pro řadu klientů je soudní řešení věci značně traumatizující. Nicméně v případě, kdy mimosoudní řešení z nejrůznější důvodů možné není, činíme v řízení před soudem všechny kroky potřebné k prosazení práv a oprávněných zájmů našich klientů. Nejčastěji se v oblasti rodinného práva zabýváme:

 • úpravou poměrů k nezletilým dětem pro dobu před i po rozvodu manželství rodičů – tato oblast zahrnuje jak výživné pro nezl. dítě, tak i svěření dítěte do péče jednoho či obou rodičů, rozhodnutí o styku nepečujícího rodiče s dítětem
 • výživným manžela/ky a výživným rozvedeného manžela/ky
 • rozvodem manželství
 • vypořádáním společného jmění manželů

Náhrada škody a nemajetkové újmy (újmy na zdraví)

Náhrada majetkové či nemajetkové újmy představuje velmi významnou problematiku, která se může dotýkat hned několika právních odvětví. Našim klientům však poskytujeme komplexní právní služby tak, aby byly vždy zajištěny jejich práva a oprávněné zájmy, a to ať už se jedná o klienty, kterým byla újma způsobena, či naopak o klienty s povinností způsobenou újmu nahradit. Samozřejmou součástí dané problematiky, kterou se v praxi často zabýváme, je pak otázka náhrady újmy na zdraví.

Nemovitosti

Poskytujeme všeobecné právní služby v souvislosti s nemovitostmi zahrnující například:

 • vyhotovení či revize smluvní dokumentace v případě prodeje, koupě, darování, směny, výpůjčky, nájmu atd.,
 • jednání s protistranou o podmínkách,
 • vyhotovení či revize smluvních dokumentů, včetně úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy,
 • ověření podpisu klienta,
 • úschovy kupní ceny,
 • zastoupení ve vkladovém řízení před příslušným katastrálním úřadem

Bytové právo

V oblasti bytů a bydlení poskytujeme právní služby, ať již jste v pozici nájemce, pronajímatele, vlastníka bytu, nebo jste vlastníkem nemovitosti. Právní servis poskytujeme v této oblasti nejčastěji bytovým družstvům, společenstvím vlastníků, ale i obchodním společnostem a občanům.