Advokát Mgr. Milan Partík zahájil výkon samostatné advokátní činnosti dne 1.1.1997, kdy po absolutoriu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1994 a 3leté praxi advokátního koncipienta v advokátní kanceláři, výtečně složil advokátní zkoušky. Od r. 1998 do r. 2004 byl Mgr. Milan Partík společníkem advokátní kanceláře provozující praxi ve sdružení advokátů. V červnu r. 2004 založil Mgr. Milan Partík vlastní advokátní kancelář, která již 15 let úspěšně poskytuje právní služby svým klientům.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech stěžejních právních oborech jako je právo občanské, obchodní nebo rodinné, a to včetně práva trestního, které je považováno za nedílnou součást výkonu advokacie. Mezi klienty advokátní kanceláře patří jak běžní občané řešící standardní problémy každodenního života, tak menší či větší podnikatelské subjekty poptávající řešení i komplikovanějších a méně běžných situací. Mezi klienty advokátní kanceláře patří i společenství vlastníků jednotek.

Advokátní kancelář klade důraz na prevenci, tzn., že se maximálně snaží snížit rizika vzniku sporu správným a efektivním nastavením smluvních podmínek respektujících zájmy klienta. Preventivní právní pomoc lze doporučit nejen klientům z řad podnikatelů, ale i běžným občanům zejména při řešení významnějších životních situací (koupě/prodej nemovitosti, poskytování/přijímání půjčky, rozvod manželství atp.).

Advokátní kancelář poskytuje právní služby samozřejmě i ve formě právního zastoupení v řízení před soudem či před jinými orgány veřejné moci.

Právní služby jsou poskytovány takovým způsobem a formou, které nejlépe odpovídají požadavkům klienta, jeho možnostem a charakteru poskytované služby.

Cena za poskytované právní služby bývá s klientem nejčastěji sjednávána ve formě odměny hodinové, případně odměny paušální, která je využívána zejména klientelou podnikatelskou. Specifické okolnosti případu či osoby klienta samozřejmě nevylučují ani možnost jiného způsobu stanovení ceny za právní služby.

Náš tým
Mgr. Milan Partík
Advokát

m.partik@akpartik.cz

absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1994), zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou od 1.1.1997.


Mgr. Milan Partík je zakladatelem advokátní kanceláře a expertem na občanské právo, obchodní právo, převody a nájmy nemovitostí, trestní právo, veřejné právo (veřejné zakázky), investiční akce ve stavebnictví.

Mgr. Zdeňka Pelnářová
Advokátka

z.pelnarova@akpartik.cz

absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2004), zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou od 1. 2.2008.


Věnuje se zejména vypořádání společného jmění manželů, úpravě poměrů k nezl. dětem, vyhotovení či revizi smluvní dokumentace nejrůznějšího typu, obhajobě v trestním řízení, nárokům na náhradu škodu způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem státu.

Mgr. Mariana Ermlová
Advokátka

m.ermlova@akpartik.cz

absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2010), zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou od 10.10.2014.


Specializuje se na odškodňování újmy na zdraví, oblast bytového práva a práva nemovitostí a dále se ve své každodenní praxi věnuje zejména právu občanskému, rodinnému a trestnímu.

JUDr. Jakub Franta
Advokát

j.franta@akpartik.cz

absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2018), zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou od 1.1.2024.

Zabývá se zejména občanským, obchodním a pracovním právem, se specializací na právo obchodních korporací, právo závazkové, převody nemovitostí a ochranu osobnostních práv (vč. náhrady újmy na zdraví). Ve své praxi se věnuje také obhajobě v trestním řízení.

Spolupracujeme

Pro dosažení co nejvyšší kvality a efektivity poskytovaných právní služeb spolupracujeme s externími specialisty a dalšími subjekty působícími v právní problematice, zejména s Exekutorským úřadem Beroun, Mgr. Pavla Dolanského, s Notářskou kanceláří Mgr. Erika Mrzeny, soudními znalci, daňovými poradci, překladateli a jinými odborníky.