Občanské právo

Výnosy z nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví

Klientka – vlastník id. ½ lukrativní nemovitosti, neměla druhým spoluvlastníkem umožněn přístup do nemovitosti, nebylo jí umožněno podílet se na správě nemovitosti ani se podílet na výnosech z nemovitosti. Byl proto nejprve zachycen stav nemovitosti za účasti soudního exekutora v podobě exekutorského zápisu osvědčujícího stav nemovitosti, následně bylo zadáno vypracování znaleckého posudku ke stanovení výše výnosů z nemovitosti za období, po které nebyly klientce výnosy z nemovitosti vydávány. Posléze byla částka ve výši přesahující 11 Mil. Kč s přísl. a náhrada nákladů řízení klientce přisouzeny. Druhý spoluvlastník nemovitosti svoji platební povinnost nesplnil dobrovolně, a proto byla proti němu úspěšně vedena exekuce a celá částka byla pro klientku vymožena s výtěžku prodeje spoluvlastnického podílu dlužícího spoluvlastníka na nemovitosti.

Obchodní právo

Koupě závodu

Pro klienta byla založena akciová společnost za účelem koupě závodu v hodnotě cca 100 Mil. Kč. Součástí transakce bylo i zajištění vyplacení závazků prodávajícího u různých bankovních i nebankovních institucí, zajištění úvěrového financování pro klienta, příprava veškeré související smluvní dokumentace.

Pracovní právo

Neplatnost výpovědi z pracovního poměru

Klientka – zaměstnankyně - utrpěla v souvislosti s výkonem práce pracovní úraz, pro který byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Následně po skončení pracovní neschopnosti byla lékařem konstatována ztráta její pracovní způsobilosti k výkonu sjednaného druhu práce a zaměstnavatel dal zaměstnankyni výpověď z pracovního poměru dle ust. § 52 písm. e) (zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dlouhodobě zdravotní způsobilost). Výpověď byla napadena žalobou na určení její neplatnosti, neboť fakticky klientka pozbyla pracovní způsobilost v souvislosti s pracovním úrazem, tj. z důvodu dle ust. § 52 písm. d) zákoníku práce, se kterým je ze zákona spojena povinnost k výplatě odstupného ve výši 12 násobku průměrného měsíčního výdělku. V řízení byla opakovaně žaloba soudem prvého stupně zamítnuta, rozhodnutí bylo potvrzeno soudem odvolacím, na základě dovolání podaného v právním zastoupení klientky byla shledána opodstatněnou naše žalobní argumentace, zamítavá rozhodnutí soudů nižších stupňů byla zrušena a následně byla soudem pravomocně určena neplatnost podané výpovědi.

Trestní právo

Nepravdivý znalecký posudek

Klientovi - bývalému společníkovi společnosti s ručením omezeným - vznikl nárok na výplatu vypořádacího podílu. Dle stanov společnosti měla být výše vypořádacího podílu stanovena z čistého obchodního majetku na základě posudku znalce. Vypracovaný znalecký posudek vykazoval hrubé nedostatky a extrémně podhodnocoval aktiva společnosti. Proto byl podán podnět k prověření skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán přečin Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek dle ust. § 346 odst. 1 trestního zákoníku. Znalec byl obviněn, byla na něj podána obžaloba a nakonec byl i pravomocně shledán vinným ze shora označeného přečinu a odsouzen k trestu zákazu činnosti znalce na dobu 3 let.

Správní právo

Zdravotní pojišťovna × lékař

Klient – lékař byl regulačními srážkami sankcionován zdravotní pojišťovnou za přílišnou preskripci léků, která ale v jeho případě plynula z faktu, že v rámci kraje, ve kterém působil, byl jediným soukromým lékařem dané odbornosti. V soudním řízení byly regulační srážky zdravotní pojišťovny shledány neoprávněnými, což bylo stvrzeno i Nejvyšším soudem ČR.

Exekuční právo

Zastavení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského práva

Nemovitost v zaniklém, ale doposud nevypořádaném společném jmění manželů, byla postižena exekučním příkazem k prodeji nemovitosti k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši přesahující 100 Mil. Kč. Pohledávka oprávněného byla povinným uznána v notářském zápise se svolením k vykonatelnosti s tím, že oprávněný a povinný jednali ve vzájemné shodě. Bývalá manželka povinného s postižením nemovitosti spadající do zaniklého, ale nevypořádaného společného jmění nesouhlasila. Soud prvního stupně i soud odvolací návrh na zastavení exekuce zamítl, byla nařízeno dražební jednání, které se podařilo zmařit. K dovolání podaném klientkou v naše právním zastoupení bylo dosaženo zrušení zamítavých rozhodnutí soudů nižších stupňů a následně se v nových řízeních po řádně provedeném dokazování podařilo prokázat, že pohledávka uznaná povinným ve vykonatelném notářském zápise nemá základ v hmotném právu, neboť povinnému nikdy nebyly půjčeny finanční prostředky, k jejichž úhradě se zavázal. Exekuce byla zastavena.

Insolvenční právo

Šikanózní návrh věřitelů na zjištění úpadku

Na klienta – právnickou osobu – byl podán návrh na zjištění úpadků třemi domnělými věřiteli. Četnost věřitelů byla založena vzájemným postupováním jedné pohledávky. Insolvenční soud návrh zamítl, jednání navrhovatelů označil za šikanózní, četnost věřitelů neshledal, když se ztotožnil s naší argumentací ohledně účelového postupování částí jedné pohledávky s cílem záměrně vytvořit dojem četnosti věřitelů. K odvolání domnělých věřitelů bylo rozhodnutí soudu prvého stupně potvrzeno, dovolání domnělých věřitelů i jejich následná ústavní stížnost byly odmítnuty.

Odškodňovací řízení proti státu

Výše odškodnění za průtahy v soudním řízení

V souladu se sjednocujícím stanoviskem Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Cpjn 206/2010 se při stanovení výše odškodnění za průtahy v soudním řízení vychází ze základní sazby 15.000,- až 20.000,- Kč za každý rok řízení s tím, že za první dva roky se započítává pouze polovina této sazby. Kromě toho se však zohledňuje řada dílčích kritérií, a to zejména:

  1. složitost řízení
  2. jednání poškozeného, kterým přispěl k průtahům v řízení, a to, zda využil postupných prostředků způsobilých odstranit průtahy v řízení,
  3. postup orgánů veřejné moci během řízení,
  4. význam předmětu řízení pro poškozeného.


S ohledem na výše uvedené se tak výše odškodnění za průtahy v řízení nejčastěji pohybuje v řádech desetitisíců korun českých, ve výjimečných případech však i v částkách přesahujících 100.000,- Kč.

Rodinné právo

Společné jmění manželů

V řízení o vypořádání společného jmění manželů (SJM) byly protistranou uplatněny vykonatelné závazky vzniklé protistraně za trvání manželství, o jejichž existenci klientka nevěděla, resp. které klientka považovala za fiktivní, a jejichž výše v celkovém souhrnu přesahovala hodnotu vypořádávaného SJM. Klientce tedy reálně hrozilo, že ze zaniklého SJM nezíská žádný majetek, nebo sice majetek získá, avšak ten bude zatížen k uspokojení fiktivních závazků protistrany. K ochraně klientčiných práv a k prosazení jejích oprávněných zájmů bylo nakonec vedeno v souvislosti s řízením o vypořádání SJM cca 10 soudních řízení, věc byla řešena i v rovině trestněprávní, a to dokonce i mimo ČR. Díky pečlivému mnohaletému úsilí, které zahrnovalo i neustálou aktualizaci právní analýzy věci s ohledem na vyvíjející se judikaturu, snahu o nové pohledy na kauzu, se nakonec podařilo prosadit práva a nároky klientky, která ze zaniklého SJM získala odpovídající podíl, aniž by se zároveň musela jakkoliv podílet na úhradě protistranou tvrzených závazků.

Náhrada škody a nemajetkové újmy

Náhrada újmy na zdraví nezl. dítěte

Klient – nezl. dítě zastoupený rodiči, uplatňoval po zdravotnickém zařízení náhradu majetkové a nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s postupem porodníka non lege artis. Věc byla řešena jednak v rovině trestně právní (shledání viny lékařem, který sám poskytl finanční odškodnění nezl. dítěti) a jednak v rovině civilní. Klientovi byla přiznána náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění a dále náhrada nemajetkové újmy.

Nemovitosti

Zajištění prodeje nemovitosti a koupě nemovitosti nové

Klient – fyzická osoba – měl zájem prodat rodinný dům a ze získaných prostředků (a prostředků úvěrových) zakoupit nemovitost jinou. Naší advokátní kanceláří byl zajištěn kompletní servis ohledně všech smluvních dokumentů, včetně dokumentace uzavírané jak s úvěrující bankou kupujících, tak s úvěrující bankou klienta. Následně byla realizována i úschova kupních cen a jejich následné vyplacení po splnění dohodnutých podmínek. Naše advokátní kancelář též poskytla právní zastoupení v řízení před příslušnými katastrálními úřady, jakož i v řízení daňovém (daň z nabytí nemovitých věcí).

Bytové právo

Změna prohlášení vlastníka


Nájemce nebytového prostoru (restaurace) v bytovém domě měl zájem restauraci rozšířit o přístavbu a celý nebytový prostor následně nabýt do svého vlastnictví. Naše advokátní kancelář zpracovala jednak smlouvu o budoucí kupní smlouvě na nemovitou věc, smlouvu o převodu nebytového prostoru, a zejména pro SVJ připravila potřebnou dokumentaci ke změně prohlášení vlastníka. Pro změnu prohlášení vlastníka bylo nutné zpracovat nové změření nemovitosti, geometrické plány, svolat shromáždění vlastníků jednotek a připravit dohodu vlastníků jednotek o změně jejich práv a povinností a úplné znění prohlášení vlastníka. Naše advokátní kancelář poskytla právní zastoupení i v řízení o zápisu změny prohlášení vlastníka u katastrálního úřadu.